Skocz do zawartości

Ogłoszenia

Polityka prywatności

Polityka Prywatności
Nasza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób wykorzystujemy i przechowujemy dane, które zbieramy od Ciebie w celu dostarczania naszych produktów i usług.

4BHcpco.png

Nasze zobowiązanie do zachowania prywatności
Ochrona danych ma ogromne znaczenie dla PolskiFreestyle. Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub informacje o płatnościach osoby, której dane dotyczą, zawsze musi być zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z obowiązującą w danym kraju ochroną danych przepisy mające zastosowanie do PolskiFreestyle. Za pomocą tego oświadczenia o ochronie danych chcielibyśmy poinformować ogół społeczeństwa o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane, za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych, o przysługujących im prawach.

4BHcpco.png

1. Definicje
Oświadczenie o ochronie danych PolskiFreestyle opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego prawodawcę do przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza deklaracja ochrony danych powinna być czytelna i zrozumiała dla ogółu społeczeństwa, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to osiągnąć, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.


W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy między innymi następujące terminy:

a) Dane osobowe
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która może zostać zidentyfikowana bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, tożsamość genetyczna, psychiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.

b) Osoba, której dane dotyczą
Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie
Przetwarzanie to dowolna operacja lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych lub na zbiorach danych osobowych, niezależnie od tego, czy zautomatyzowane, takie jak gromadzenie, nagrywanie, organizacja, struktura, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnianie poprzez przekazanie, rozpowszechnianie lub inne udostępnianie, dostosowanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) Profilowanie
Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wydajności pracy tej osoby fizycznej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych , zainteresowania, niezawodność, zachowanie, lokalizacja lub ruchy.

f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie
Administratorem lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, administrator danych lub szczegółowe kryteria jego wyznaczenia mogą być określone w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego.

h) Procesor
Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest to osoba trzecia, czy nie. Jednakże organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uważane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z celami przetwarzania.

j) Osoba trzecia
Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator danych, podmiot przetwarzający oraz osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda
Zgoda osoby, której dane dotyczą, to wszelkie dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wskazanie woli osoby, której dane dotyczą, w której oświadczeniem lub wyraźnym działaniem potwierdzającym oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą .

l) Personel
Personel lub członek personelu administratora danych, PolskiFreestyle, jest dowolnym młodszym moderatorem, moderatorem, starszym moderatorem lub administratorem.

m) Usuń funkcję Moje konto
Usuń moje konto to funkcja dostępna dla wszystkich użytkowników w ustawieniach konta, z wyjątkiem personelu, osób przesyłających i zespołu pomocy technicznej. Ta funkcja umożliwia użytkownikom przesłanie automatycznego żądania usunięcia konta i wszystkich odpowiednich danych osobowych z naszej bazy danych. Aby chronić integralność naszej strony internetowej, po wejściu do usługi wolontariackiej w PolskiFreestyle osoba, której dane dotyczą, traci swoją zdolność korzystania z naszej zautomatyzowanej usługi, ale nadal zachowuje możliwość skontaktowania się z innym członkiem personelu w celu skorzystania z prawa do usunięcia.

n) Udostępnianie prywatnych informacji
Każdy użytkownik, który został zablokowany za nieuczciwe działanie, może udostępnić swoje prywatne informacje do publicznego wyświetlania. Nieuczciwe działania są definiowane jako obciążenia zwrotne od darowizn, nieprzestrzeganie wytycznych rynku lub jakakolwiek inna próba oszustwa lub oszustwa w stosunku do dowolnego członka witryny, w tym samej witryny. Wszelkie dane i informacje gromadzone przez PolskiFreestyle, w tym dane osobowe, mogą zostać udostępnione w publicznym wątku, aby lepiej przygotować członków tej witryny do potencjalnej interakcji z obrażającymi użytkownikami w przyszłości.

4BHcpco.png

2. Nazwa i dane kontaktowe administratora
Administratorem danych do celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych przepisów dotyczących ochrony danych jest:

PolskiFreestyle

Skontaktuj się z nami!
Strona internetowa: www.PolskiFreestyle.pl

4BHcpco.png

3. Pliki cookie
PolskiFreestyle wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany jest plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Określoną przeglądarkę internetową można rozpoznać, zidentyfikować i uwierzytelnić za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie PolskiFreestyle może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez użycia plików cookie.

Pliki cookie pozwalają nam, jak wspomniano wcześniej, rozpoznawać użytkowników naszej witryny. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Odwiedzający, który korzysta z plików cookie, nie musi wprowadzać danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa, a preferencje strony są zachowywane dla wygody użytkownika. Nasz koszyk na zakupy i systemy klienckie również wykorzystują pliki cookie, aby zapewnić bezproblemową obsługę.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie zapobiec ustawianiu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto istniejące pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego odpowiedniego oprogramowania; funkcja, która istnieje we wszystkich głównych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej witryny będą w pełni użyteczne.

4BHcpco.png

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji
WebFlake zbiera szereg ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system uzyskują dostęp do strony internetowej. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) zastosowane typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej strony internetowej (tzw. Strony odsyłające), (4) sub - strony internetowe, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) wszelkie inne podobne dane oraz informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy i infrastrukturę.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, PolskiFreestyle nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów i infrastruktury oraz (4) zapewnienia organów ścigania z informacjami niezbędnymi do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego PolskiFreestyle analizuje anonimowo gromadzone dane i informacje w sposób statystyczny, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych naszej organizacji oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. Anonimowe dane w odpowiednich dziennikach są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

4BHcpco.png

5. Rejestracja na naszej stronie internetowej
Osoba, której dane dotyczą, może zarejestrować się na stronie internetowej administratora, podając dane osobowe. O tym, jakie dane osobowe są przesyłane do kontrolera, decyduje odpowiednia maska wejściowa zastosowana do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie na użytek wewnętrzny administratora i do jego własnych celów. Administrator może zażądać przekazania danych jednemu lub większej liczbie procesorów lub pod procesorów, które również wykorzystują dane osobowe do celów wewnętrznych, które można przypisać administratorowi.

Rejestrując się na stronie internetowej administratora, zapisywany jest również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i wykorzystywany przez osobę, której dane dotyczą, data i godzina rejestracji. Przechowywanie tych danych odbywa się w tle i jest jedynym sposobem zapobiegania niewłaściwemu wykorzystaniu naszych usług oraz, w razie potrzeby, umożliwienia zbadania niewłaściwego wykorzystania naszych systemów i usług. O ile przechowywanie tych danych jest niezbędne do zabezpieczenia sterownika. Dane te nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje ustawowy obowiązek przekazania danych lub jeżeli przekazanie służy celowi karnemu.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym wskazaniem danych osobowych, ma na celu umożliwić administratorowi oferowanie treści lub usług osoby, której dane dotyczą, które mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom ze względu na charakter danej sprawy.

Administrator danych w dowolnym momencie przekazuje na żądanie każdej osobie, której dane dotyczą, informacje o tym, jakie dane osobowe są przechowywane na temat osoby, której dane dotyczą. Ponadto administrator danych koryguje lub usuwa dane osobowe na wniosek lub wskazanie osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją ustawowe obowiązki przechowywania. Cały personel administratora danych jest w tym względzie dostępny dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

4BHcpco.png

6. Subskrypcja naszych biuletynów
Odwiedzający i użytkownicy mają możliwość subskrybowania naszych biuletynów internetowych. Maska wprowadzania używana do tego celu określa, jakie dane osobowe są przesyłane, a także kiedy biuletyn jest zamawiany od administratora.

PolskiFreestyle regularnie informuje użytkowników, klientów i partnerów biznesowych za pośrednictwem biuletynu o ulepszeniach witryny, nowych treściach i promocjach. Newsletter WebFlake może otrzymać osoba, której dane dotyczą, tylko jeśli (1) osoba, której dane dotyczą, ma prawidłowy adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się w celu wysyłki biuletynu. Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zostanie wysłana na adres e-mail zarejestrowany przez osobę, której dane dotyczą, ze względów prawnych, w ramach procedury podwójnej zgody. Ten e-mail potwierdzający służy do udowodnienia, czy właściciel adresu e-mail jako podmiot danych jest upoważniony do otrzymywania biuletynu.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP systemu komputerowego przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) i używany przez osobę, której dane dotyczą w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest niezbędne w celu zrozumienia (możliwego) niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, w późniejszym terminie, a zatem służy celowi ochrony prawnej administratora.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci biuletynu mogą być informowani za pośrednictwem poczty e-mail, o ile jest to konieczne do działania usługi biuletynu lub rejestracji, o czym może się tak zdarzyć w przypadku modyfikacji oferty biuletynu, lub w przypadku zmiany okoliczności technicznych. Dane osobowe gromadzone przez serwis newsletterowy nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że takie przekazanie jest konieczne wyłącznie w celu przetwarzania i dostarczania newslettera osobie, której dane dotyczą. Subskrypcja naszego biuletynu może zostać w dowolnym momencie zakończona przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przesyłanie biuletynu, może zostać w dowolnym momencie odwołana. W celu cofnięcia zgody odpowiedni link znajduje się w każdym biuletynie. Możliwe jest również wypisanie się z newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej administratora.

4BHcpco.png

7. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej
Nasza strona internetowa zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, a także bezpośrednią komunikację z nami, w tym także ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, do administratora danych są przechowywane w celu przetwarzania lub skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do dostarczenia dalszej korespondencji.

4BHcpco.png

8. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych
Administrator danych przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim zapewnia to prawodawca europejski lub inni ustawodawcy w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator do.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi. Jeśli nie istnieje już ustawowy cel przechowywania danych, wszystkie dane osobowe i odpowiednie informacje o zakupach są usuwane i usuwane z naszego systemu po upływie pięciu (5) lat.

4BHcpco.png

9. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do  potwierdzenia
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym członkiem personelu administratora.

 

b) Prawo dostępu
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji o jego danych osobowych przechowywanych w dowolnym momencie oraz kopii tych informacji. Ponadto europejskie dyrektywy i rozporządzenia zapewniają podmiotowi danych dostęp do następujących informacji:

cele przetwarzania;
kategorie danych osobowych, których dotyczą;
odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w krajach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
w miarę możliwości, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria zastosowane do ustalenia tego okresu;
istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
jeżeli dane osobowe nie są gromadzone od osoby, której dane dotyczą, wszelkie dostępne informacje dotyczące ich źródła;
istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, a przynajmniej w tych przypadkach istotne informacje na temat logiki, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje takie przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o tym, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego, czy do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym członkiem personelu administratora.

c) Prawo do sprostowania
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych jej dotyczących. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym członkiem personelu administratora.


d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą, bez zbędnej zwłoki, a administrator danych ma obowiązek usunąć dane osobowe bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn ma zastosowanie, o ile przetwarzanie nie jest konieczne (np. w przypadkach, gdy nastąpiła transakcja finansowa):

Dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których zostały zgromadzone lub w inny sposób przetwarzane;
Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i jeżeli nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania;
Podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw przetwarzania lub podmiot danych sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO;
Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
Dane osobowe zostały zebrane w związku z ofertą usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust.1 RODO.
Jeśli zachodzi jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez PolskiFreestyle, może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym członkiem personelu administratora. Członek PolskiFreestyle niezwłocznie upewnia się, że żądanie usunięcia zostało spełnione zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Alternatywnie osoba, której dane dotyczą, może złożyć automatyczne żądanie usunięcia swojego konta i wszystkich odpowiednich danych osobowych z naszej bazy danych za pomocą funkcji Usuń moje konto w Ustawieniach konta.

W przypadku gdy administrator podał dane osobowe do wiadomości publicznej i jest zobowiązany zgodnie z art. 17 ust. 1 do usunięcia danych osobowych, administrator, uwzględniając dostępną technologię i koszt wdrożenia, podejmuje uzasadnione kroki, w tym środki techniczne, w celu poinformowania innych administratorzy przetwarzający dane osobowe, o które osoba, której dane dotyczą, zażądali usunięcia przez takich administratorów wszelkich łączy, kopiowania lub replikacji danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest wymagane. Członek PolskiFreestyle podejmie niezbędne środki indywidualnie.


e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedno z poniższych:

Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych;
Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystania;
Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez podmiot danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;
Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy uzasadnione powody administratora danych zastępują uzasadnienie osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce wystąpić z wnioskiem o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez PolskiFreestyle, może ona w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym członkiem personelu administratora. Pracownik PolskiFreestyle podejmie odpowiednie kroki w celu ograniczenia dalszego przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do otrzymania danych osobowych jej dotyczących, które zostały przekazane administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie. Ma on prawo przekazać te dane innemu administratorowi bez przeszkód od administratora, któremu dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Ponadto wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust.1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazywania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do drugiego, jeżeli jest to technicznie wykonalne, a jeżeli nie jest to technicznie możliwe niekorzystnie wpływają na prawa i wolności innych osób. W celu dochodzenia prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym członkiem personelu PolskiFreestyle.


g) Prawo do sprzeciwu
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do sprzeciwienia się, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w dowolnym momencie, przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących, na podstawie lit. e) lub f ) art. 6 ust. 1 RODO.

Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. PolskiFreestyle nie będzie już przetwarzał danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które zastępują interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli PolskiFreestyle przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących w celu takiego marketingu. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych przez PolskiFreestyle w celach marketingu bezpośredniego, PolskiFreestyle nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych jej dotyczących przez PolskiFreestyle do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 ) RODO, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym członkiem personelu PolskiFreestyle. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma swobodę, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58 / WE, korzystać ze swojego prawa do sprzeciwu w sposób zautomatyzowany z wykorzystaniem specyfikacji technicznych.

h) Zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji, w tym profilowanie
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę, aby nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, która wywołuje skutki prawne jej dotyczące lub w podobny sposób znacząco na nią wpływa, o ile decyzja (1) nie jest konieczne do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) nie jest dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które również określa ustanowić odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz uzasadnione interesy, lub (3) nie opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, PolskiFreestyle wdroży odpowiednie środki w celu zabezpieczenia prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, oraz uzasadnione interesy, a przynajmniej prawo do uzyskania interwencji człowieka ze strony administratora, do wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem PolskiFreestyle.


i) Prawo do wycofania zgody na ochronę danych
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę do wycofania zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym członkiem personelu PolskiFreestyle.

4BHcpco.png

10. Podstawa prawna przetwarzania
Sztuka. 6 (1) lit. RODO służy jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w przypadku których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, tak jak ma to miejsce na przykład, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług, przetwarzanie jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy, takich jak zapytania dotyczące naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, zgodnie z którym wymagane jest przetwarzanie danych osobowych, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Przetwarzanie byłoby oparte na art. 6 (1) lit. d RODO. Wreszcie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest konieczne do celów uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy interesy te są nadrzędne przez interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, które wymagają ochrony danych osobowych.

4BHcpco.png

11. Uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub osobę trzecią
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie naszej działalności na rzecz dobrobytu wszystkich naszych pracowników i partnerów.

4BHcpco.png

12. Okres przechowywania danych osobowych
Kryteriami stosowanymi do ustalenia okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, o ile nie są już konieczne do wykonania umowy lub jej zawarcia.

4BHcpco.png

13. Podanie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny; 
Wymóg niezbędny do zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje nieprzekazania takich danych
Czasami może być konieczne ustalenie, w ramach zobowiązania umownego, że osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które następnie musimy przetwarzać. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych spowodowałoby, że nie można byłoby zawrzeć umowy z osobą, której dane dotyczą. Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, musi ona skontaktować się z dowolnym członkiem personelu. Członek personelu wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest konieczne do wykonania umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i związane z tym konsekwencje nieudostępnienia dane osobiste.

4BHcpco.png

14. Zastrzeżenie
PolskiFreestyle nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe, które mogą lub nie mogą być przekazywane za pośrednictwem usług stron trzecich, takich jak Discord, ani nie sprawujemy nad nimi kontroli.

4BHcpco.png

15. Polityka prywatności stron trzecich


Google Analytics
Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zgromadzone dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej witryny, do przygotowywania raportów o swoich działaniach i udostępniania ich innym usługom Google.
Polityka Prywatności

 

reCAPTCHA V2
Ta strona korzysta z CAPTCHA, aby upewnić się, że ludzie wykonują określone czynności. Dostawca CAPTCHA może ustawić sesyjny plik cookie i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.
Polityka Prywatności

 

SendGrid
SendGrid jest wykorzystywany przez tę stronę internetową do przetwarzania i dostarczania wiadomości e-mail.
Polityka Prywatności

 

SparkPost
SparkPost jest wykorzystywany przez tę stronę internetową do przetwarzania i dostarczania wiadomości e-mail.
Polityka Prywatności

 

Discord
Discord służy społeczności jako narzędzie VoIP i komunikacji tekstowej.
Polityka Prywatności

 

Informacje o usługach firm trzecich:

Google Analytics
Google Analytics to usługa analizy sieci świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje zgromadzone dane do śledzenia i sprawdzania korzystania z tej witryny, do przygotowywania raportów o swoich działaniach i udostępniania ich innym usługom Google.
Polityka Prywatności

 

Ochrona przed spamem
Usługa obrony przed spamem IPS przekazuje do usługi adres e-mail i adres IP rejestrującego się członka, aby ustalić prawdopodobieństwo, że konto rejestracyjne jest źródłem spamu.
Polityka Prywatności

 

Niewidoczny reCAPTCHA
Ta strona korzysta z CAPTCHA, aby upewnić się, że ludzie wykonują określone czynności. Dostawca CAPTCHA może ustawić sesyjny plik cookie i uzyskać informacje o przeglądarce internetowej i urządzeniu uzyskującym dostęp do tej witryny.
Polityka Prywatności


 

4BHcpco.png4BHcpco.png